Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Wczesne wspomaganie realizujemy w wymiarze 8 godzin!!!

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju to zajęcia specjalistyczne dla dzieci, których rozwój wymaga aktywnego wspierania. Zajęcia organizowane są na terenie przedszkola zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

Radosny Rozwój proponuje dla swoich podopiecznych w ramach wwr zajęcia specjalistyczne:

  • terapię ruchową
  • terapię logopedyczną
  • terapię pedagogiczną
  • integrację sensoryczną
  • terapię ręki
  • trening umiejętności społecznych

Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest stosowna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki.